آمارتمدن - جنگ - انقراض - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   تمدن - جنگ - انقراض   

جنگ جهانی بعدی , جنگ تسلیهات اتمی خواهد بود
احتمالا نسل بشر منقرض میشه سبز
فیلم ترمیناتور 2 رو یادتون میاد
ترانه معروفش لرزه به تن آدم میندازه استرس
هنوز بعد از سالها که این فیلم رو می بینم یه حس دلهره وجودم رو آزار میده
انقراض نسل بشر توسط تمدنی که خودش خلق کرده

دانلود ترانه

۱۳۸٧/٩/۱٦ - سیاوش