آماراعتراف - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   اعتراف   

بعضی وقتا فکرای عجیبی به ذهنم میرسه

دوس دارم با تمام وجودم فریاد بزنم

۱۳۸٧/٩/۱٦ - سیاوش