آماردرد حضور - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   درد حضور   

روزگاری در غم و اندوه و درد , قصه تلخ زمان آغاز گشت ... ناراحت

 

۱۳۸٧/٩/٥ - سیاوش