آمارغم و تنهایی و شب - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   غم و تنهایی و شب   

می گریزد مهتاب
می تراود اشکم از هر گوشه سرد خزان
چشمان من درخواب
خواب سرد پاییز
دورم از خاموشی پنهان شب های زمستان

۱۳۸٧/۱٠/۳ - سیاوش