آماربی بازگشت (1) - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   بی بازگشت (1)   

یاور دردمند شب های نیاز
با غمی گسترده در پهنه نمناک چشمانش
خیره بر بی رحمی تلخ زمانه
شمیم دلنواز زندگی را از یاد برده بود
بی پروا در بستر تاریکی بامدادان
روح خسته اش را به جاودانگی پر حجم خاطره ها سپرده بود

۱۳۸٧/۱٠/۱۸ - سیاوش