آماراشک در تنهایی - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   اشک در تنهایی   

افسوس دل من گرفته زین جا ناراحت

۱۳۸٧/۱٠/۱٩ - سیاوش