آماردرد تنهایی من - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   درد تنهایی من   

امشب چند بار صداش کردم ولی هیچ جوابی بهم نداد
شاید واسه همیشه ترکم کرده
شاید اون هم توی تنهایی هاش مثل من کارش شده غصه و گریه
باید اعتراف کنم بدجوری دلم واسش تنگ شده
شاید یه روزی بازم پیش هم باشیم

۱۳۸٧/۱٢/٥ - سیاوش