آمارتک و تنها - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   تک و تنها   

حرفی ندارم

این عکس رو نگاه کنید

حال و روز خیلی ها . یکی مثل من

۱۳۸٩/۸/٢٠ - سیاوش