آمارقصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی >> عشق اول و آخرم