آمارافکار پلید و شیطانی - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   افکار پلید و شیطانی   

تنفر . احساس خشم و نابودی

این تنها حسیه که الان دارم

۱۳۸٩/۱٠/٦ - سیاوش