آمارگذران زندگی - قصه تلخ زندگی در کلبه تنهایی

   گذران زندگی   

زندگی = 3 چیز

اول - خواستن : اراده و پشتکار می خواهد گاوچران

دوم - رفتن : جسارت و قدرت می خواهد از خود راضی

سوم - تجربه : ارزشمندترین دستاورد است آخ

بر تمامی اینها سایه غم پیداست افسوس

۱۳۸٧/٩/٦ - سیاوش